Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „ДИОНИСОМАРБЛЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД

(„Политика за поверителност“)

 

„ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121670026, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Възраждане, ул. Отец Паисий №17, ет.4, ап. 8, тел. 02/989 06 23, факс 02/898 61 23, моб.тел: 0888 415 076; 0888 974 311, e-mail: office@dionyssomarble.bg и интернет страница: www.dionyssomarble.bg

„ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

„ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на работниците, служителите си и клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.dionyssomarble.bg 

1. Използвани термини и дефиниции

По смисъла на настоящата политика :

1.Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице което може да бъде идентифицирано, физическо лице което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаван, изтриване или унищожаване.

3.Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

4.Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно определя целите и средствата за обработване на лични данни.

 

2.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

„ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:  

гр.София 1301, р-н Възраждане, ул. Отец Паисий №17, ет.4, ап. 8.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във “Дионисомарбле-България” ЕООД на следните координати за връзка: тел. 02/989 06 23, факс 02/898 61 23, моб.тел: 0888 415 076; 0888 974 311, e-mail: office@dionyssomarble.bg

 

3.Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания “Дионисомарбле-България” ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

  • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
  • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
  • данни, събирани при плащане, номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащане по банков път;

 

4.Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Целта на обработката на личните данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица. Обработката на личните данни е най-често в следствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово счетоводната дейност, пенсионната, здравната и социално-осигурителната дейност, дейност по управление на човешки ресурси, автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане и др.

 

5.Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: 

-Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Дионисомарбле-България” ЕООД – обработват личните Ви данни от името на „Дионисомарбле-България” ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

-Счетоводни фирми извършващи счетоводното обслужване на „Дионисомарбле-България” ЕООД;

-Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител;

-Лица, които по възлагане на „Дионисомарбле-България” ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани  за обработване на личните Ви данни;

-Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

-Банките, обслужващи плащанията, извършени от „Дионисомарбле-България” ЕООД;

-Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

-Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

-Други администратори на лични данни, на които „Дионисомарбле-България” ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

-Застрахователи – при сключване на застраховка трудова злополука;

 

6. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни  

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

-Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.  

-Личните данни, съдържащи се в трудовото досие на служителя и/или отнасящи се до трудови и осигурителни правоотношения, се съхраняват в сроковете, предвидени в националното законодателство, а именно – 50 години.

-Личните данни, за които законодателството не предвижда изричен срок, се съхраняват до изтичане на давностните срокове, включително и на тези за предявяване на искове за трудови спорове по чл. 358 КТ.

 

7. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Дионисомарбле-България ЕООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

-да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Дионисомарбле-България” ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

-да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

-да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

  • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
  • обработването на данните е признато за незаконно;
  • националното или европейското законодателство изискват това;

-да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:  

  • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
  • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Дионисомарбле-България” ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
  • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

-да възразите пред „Дионисомарбле-България” ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни, „Дионисомарбле-България” ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

-по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие.

-да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

8.Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Дионисомарбле-България” ЕООД и какви са последиците от това  

За да сключим договор с Вас, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на „Дионисомарбле-България” ЕООД.  

Непредоставянето на следните данни препятства възможността Дионисомарбле-България ЕООД да сключи договор с Вас:

три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

данни, събирани при плащане, номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;

 

9.Заключителна разпоредба

Настоящата политика е приета от едноличния собственик на капитала на „Дионисомарбле – България” ЕООД на 22.05.2018 год. и влиза в сила от 25.05.2018 год.