За нас

ДИОНИСОМАРБЛЕ EООД е една от водещите фирми в сферата на скало-облицовъчните материали в България и е част от компанията Павлидис Марбле.

Фирмата е основана през 1997 г. и работи в сферата на добива на скало-облицовъчни материали. Дионисомарбле EООД  експлоатира находищета за Врачански варовик "Дионисо 1" и „Дионисо 2“
От 2001 г Дионисомарбле притежава концесия за добив на Врачански варовик за находище Дионисо 1, а от 2012г. за находище Дионисо 2.

Продукцията на Дионисомарбле е позната в много страни. Над 90% от нея се продава в Азия и Европа. Ние продължаваме нашите усилия в сферата на търсенето и проучването на нови находища на скало-облицовъчни материали. От 2004 г. Дионисомарбле е член на Българска Минна Камара. За нас, един от най-ценните активи на дружеството са хората, които работят в него. Ние наемаме способни и квалифицирани работници и служители, което е една от гаранциите за високото качество на нашата продукция. Същевременно, ние непрекъснато полагаме грижи за професионалното развитие на нашия персонал посредством различни форми на обучение и обмяна на опит с водещи наши и чуждестранни специалисти.

Седалището на дружеството и търговският офис се намират в град София.

Находище "Дионисо 1" се намира в непосредствена близост до с. Върбешница - Обл. Враца.

Кариера "Дионисо 1" е на 16 км от гр. Враца и на 13 км от гр. Мездра (Главен път Е79 София - Видин).

Кариера "Дионисо2" се намира около Горна Кремена.


 

 

Екологични проектиДИОНИСОМАРБЛЕ EООД развива своята дейност в съответствие с последните постижения на минната наука и технологии за добив. Този факт ни позволява да покрием и най-високите изисквания, свързани с опазването на околната среда. Наша основна цел е, посредством прилаганата от нас технология на добив, да получим оптимална употреба на отбитата скална маса, като същевременно запазваме околната среда от замърсяване. В процеса на добив не се отделят газови и прахови емисии, чиито състав и количество да оказват заплаха за околната среда. За кариера Дионисо 1 е извършена Оценка на Въздействието на околната среда, като изводите от тази оценка сочат високата степен на защитеност и минималното въздействие, което добивните работи ще окажат за целия период на съществуване на кариерата. Ние използваме водещи български специалисти, които изготвиха проект за рекултивация на засегнатите от добивните работи терени. В своята дейност стриктно спазваме този проект.

 

ДИОНИСОМАРБЛЕ EООД е една от водещите фирми в сферата на скалсно-облицовъчните материали в България.